(Version: 01.09.2014)

Všeobecné obchodní podmínky Hurco GmbH

Naše současné Všeobecné obchodní podmínky můžete stáhnout zde.

1. Oblast platnosti

1.1 Pro nabídky, dodávky a jiná plnění společnosti Hurco GmbH (dále jen „Hurco“ nebo „dodavatel“) platí výhradně tyto Všeobecné obchodní podmínky. Aniž by to vyžadovalo výslovného ujednání, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky rovněž pro všechny budoucí obchodní vztahy mezi smluvními stranami.

1.2 Všeobecné obchodní podmínky zákazníka se neuplatní ani tehdy, bude-li na ně zákazník ve své objednávce odkazovat a dodavatel nevznese námitku. Vedlejší ujednání, přísliby a rovněž změny a doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemné formy. Totéž platí i pro změnu samotné klauzule o písemné formě.

2. Potvrzení objednávky

2.1 Nabídky dodavatele jsou nezávazné. K uzavření smlouvy dochází teprve písemným potvrzení zákazníkovy objednávky dodavatelem, přičemž za písemnou formu se považuje i potvrzení faxem nebo e-mailem, nejpozději však v okamžiku, kdy zákazník převezme dodávku, resp. kdy dodavatel uskuteční objednané plnění.

2.2 Pro obsah a rozsah dodávky či jiného plnění, k jehož uskutečnění je dodavatel povinen, je směrodatné potvrzení zákazníkovy objednávky dodavatelem.

3. Dodávky a jiná plnění

3.1 Termíny dodávek a jiných plnění jsou nezávazné, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak. Při sjednání závazného termínu se dodavatel ocitá v prodlení pouze tehdy, nedodrží-li termín vlastní vinou a nezjedná nápravu ani v přiměřené náhradní době v délce nejméně 6 týdnů, kterou mu zákazník stanoví v písemné upomínce. Za dodržení dohodnuté dodací lhůty se považuje, bude-li předmět dodávky vyexpedován ze závodu dodavatele před uplynutím dodací lhůty nebo zákazník bude vyrozuměn, že předmět dodávky je připraven k expedici, resp. je naloděn k námořní přepravě.

3.2 Termín plnění se přiměřeně prodlužuje při zásahu vyšší moci nebo jiné události nezaviněné dodavatelem, která se vymyká jeho vlivu, například nedodržení dodacích termínů ze strany jeho subdodavatelů, stávka, pracovní nepokoje, provozní porucha atd. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, potrvá-li prodlení s plněním následkem událostí uvedených v předchozí větě déle než šest týdnů.

3.3 Dojde-li k prodlení s dodávkou či jiným plněním v důsledku lehké nedbalosti dodavatele, je nárok zákazníka na náhradu škody tím vzniklé vyloučen. Výše náhrady škody z prodlení je omezena na tzv. předvídatelnou škodu typickou pro daný typ smlouvy, avšak nejvýše na 5 % hodnoty předmětu opožděné dodávky, ledaže bylo prodlení způsobeno zaviněným a úmyslným porušením smlouvy ze strany dodavatele.

3.4 Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím dodávky či jiného plnění nebo neposkytne povinnou součinnost, má dodavatel nárok na náhradu vzniklých vícenákladů nebo škody

3.5 Dílčí dodávky jsou pěípustné, pokud je lze od zákazníka spravedlivě požadovat, a dodavatel je oprávněn vyúčtovat každou dílčí dodávku zvlášť.

3.6 Dodavatel je povinen uskutečnit dodávku smluvních výrobků teprve tehdy, bude-li mít k dispozici všechna nezbytná povolení příslušných orgánů veřejné správy, především Spolkového úřadu pro vývoz (Bundesausfuhramt - BAFA) a úřadu US-Department of Commerce, Office of Export Administration. Zákazník se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou spoluúčast při opatřování povolení a sdělit veškeré údaje, které jsou pro vývoz potřeba.

3.7 Bude-li zákazník chtít předmět dodávky koupit na leasing nebo pronajmout, není dodavatel povinen udělit souhlas, aby leasingová společnost či pronajímatel přistoupil ke smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem.

4. Změny výrobku

4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo provést změnu svých výrobků, především v rámci vývoje a inovací, budou-li přinejmenším dodrženy sjednané vlastnosti a parametry. V takovém případě však dodavatel není povinen provést úpravu dodatečně i na výrobcích, které již byly pro zákazníka vyrobeny nebo vyexpedovány.

4.2 Dodavatel je povinen informovat zákazníka pouze o změnách výrobků zásadního charakteru, které by mohly ovlivnit účel, ke kterému je výrobek určen.

5. Přechod nebezpečí

5.1 Nebezpečí poškození, zničení, odcizení či ztráty přechází na zákazníka, jakmile bude předmět dodávky předán prvnímu přepravci nebo vyexpedován ze skladu Hurco za účelem jeho zásilky zákazníkovi. Toto ustanovení platí i pro dílčí dodávky. Zákazník musí předmět dodávky převzít neprodleně v dohodnutém termínu, nejpozději jakmile bude dodavatelem vyrozuměn, že předmět dodávky je připraven k vyzvednutí. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí dodávky pouze tehdy, vykazuje-li předmět dodávky závažnou vadu.

5.2 Bude-li zásilka předmětu dodávky na přání zákazníka odložena nebo se opozdí nikoli vinou dodavatele, přechází nebezpečí poškození, zničení, odcizení či ztráty na zákazníka v okamžiku oznámení, že předmět dodávky je připraven k expedici.

6. Kontrola

6.1 Zákazník je povinen ihned po převzetí dodávky zkontrolovat, zda předmět dodávky je kompletní, bezvadný a souhlasí s dodacím listem. Případné zjištěné vady dodávky musí zákazník písemně reklamovat nejpozději do čtyř dnů od data dodávky uvedeného na dodacím listu, jinak se má za to, že dodávka byla kompletní a bezvadná. Tato lhůta se však nevztahuje na vady, které při kontrole nelze zjistit.

6.2 Zjevné množstevní nebo kvalitativní vady či poškození předmětu dodávky musí zákazník zaznamenat do potvrzení o přijetí dodávky, které bude předáno přepravci. Zjištěné nedostatky musí být výslovně uvedeny a dostatečně popsány (viz oznámení vad dle § 438 německého obchodního zákoníku).

7. Ceny a platební podmínky

7.1 Směrodatné jsou ceny uvedené v potvrzení zákazníkovy objednávky dodavatelem.

7.2 K uvedeným cenám platným pro dodávku z expedičního skladu Hurco bude připočtena zákonná daň z přidané hodnoty. Ceny zahrnují obvyklé balení. Ostatní vedlejší plnění nebo náklady, především přepravné, budou zákazníkovi vyúčtovány zvlášť.

7.3 Nejsou-li dohodnuty jiné platební podmínky ani se nejedná o koupi prostřednictvím dodavatelského úvěru, je fakturovaná částka splatná beze srážek do 14 dnů od data vystavení faktury a uvedení smluvního výrobku do provozu včetně prověření funkčnosti hlavních jednotek. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu v den uskutečnění dodávky. Ocitne-li se zákazník v prodlení s platbou, má dodavatel nárok na úroky z prodlení ve výši 8 % p.a. nad aktuální základní úrokovou sazbu Evropské centrální banky, aniž by musel zákazníka upomínat o zaplacení faktury. Další nároky dodavatele na náhradu škody tím zůstávají nedotčeny.

7.4 Dodavatel je bez ohledu na případně odlišné obchodní podmínky zákazníka oprávněn započítat provedené platby nejprve na starší dluhy zákazníka. Pokud v důsledku prodlení zákazníka s platbou již naběhly jakékoli náklady nebo úroky, budou provedené platby započteny nejprve na náklady, pak na úroky a nakonec na hlavní pohledávku.

7.5 Zákazník je oprávněn započíst vzájemné pohledávky jen tehdy, jsou-li jeho nároky nesporné a pravomocně zjištěné. Uplatnění zadržovacího práva je možné pouze u pohledávek spočívajících na stejném smluvním vztahu jako protipohledávky dodavatele.

7.6 Nedodrží-li zákazník bez závažného důvodu platební podmínky, je dodavatel oprávněn při další dodávce požadovat platbu předem nebo složení přiměřené jistoty. Kromě toho je dodavatel oprávněn požadovat okamžitou splatnost všech závazků zákazníka včetně těch, u kterých byla sjednána splátková platba.

7.7 Bude-li zákazníkovi poskytnut za účelem placení dodávek úvěr, musí být úvěrový limit vyšší než hodnota jednotlivé objednávky. Převýší-li hodnota objednávky úvěrový limit, je dodavatel oprávněn vyžadovat částku, o kterou hodnota objednávky překračuje úvěrový limit, jako platbu předem. Při poklesu bonity zákazníka v průběhu smluvního vztahu je dodavatel oprávněn bez ohledu na dohodnuté platební podmínky požadovat platbu předem nebo složení přiměřené jistoty a případně odstoupit od smlouvy, pokud zákazník na tato opatření nepřistoupí.

8. Výhrada vlastnictví

8.1 Dodané zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do okamžiku, kdy budou uspokojeny jeho veškeré (i budoucí) pohledávky vůči zákazníkovi ze smlouvy a z obchodního vztahu se zákazníkem (tzv. vyhrazené zboží).

8.2 Zákazník není oprávněn vyhrazeným zbožím disponovat, především není oprávněn převést vlastnictví vyhrazeného zboží na třetí osoby nebo jej zastavit. Dojde-li k zásahu třetích osob do vyhrazeného zboží nebo bude proti zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení, musí zákazník třetí osoby upozornit, že zboží je vlastnictvím společnosti Hurco a musí Hurco neprodleně písemně informovat o stavu věci.

8.3 Předměty dodané k testovacím a předváděcím účelům zůstávají rovněž vlastnictvím dodavatele. Zákazník je povinen zajistit, aby tyto předměty byly řádně uskladněny, a používat je pouze k dohodnutému účelu.

8.4 Poruší-li zákazník smlouvu, především ocitne-li se v prodlení s platbou za jakoukoli (i budoucí) dodávku či plnění, nebo bude zřejmé, že se zhoršily jeho majetkové poměry, je dodavatel oprávněn požadovat vydání vyhrazeného zboží. Výkon práv z výhrady vlastnictví či požadavek na vydání vyhrazeného zboží z jiného důvodu neznamenají odstoupení dodavatele od smlouvy. Nicméně je dodavatel oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody a případně odstoupit od smlouvy. Veškeré náklady v souvislosti se zpětvzetím vyhrazeného zboží a jeho zhodnocením ponese zákazník. Za ůčelem prosazení svých práv je dodavatel oprávněn vstoupit do obchodních prostor zákazníka a vyhrazené zboží si odvézt nebo zajistit jej takovým způsobem, aby zabránil jeho dalšímu používání zákazníkem. Pokud zákazník vyhrazené zboží mezitím prodal, je dodavatel oprávněn požadovat, aby mu zákazník postoupil své nároky vůči kupujícímu na vydání zboží.

8.5 Zákazník je povinen zacházet s vyhrazeným zbožím s péčí řádného hospodáře, především je povinen vyhrazené zboží na vlastní náklady pojistit proti rizikům obvyklým v branži jako je odcizení, požár, voda z vodovodních zařízení, rozbití apod.; pojištění musí být sjednáno na hodnotu nové věci. Zákazník je povinen předložit dodavateli na požádání doklad o uzavření pojištění a řádném placení pojistného. Nesplní-li zákazník tuto povinnost, tj. neuzavře pojištění a nepředloží dodavateli na požádání příslušný doklad o existenci pojištění, a to ani v náhradní lhůtě v délce dvou týdnů, je dodavatel oprávněn vyžadovat vrácení vyhrazeného zboží nebo pojistit zboží sám na náklady zákazníka.

8.6 Zákazník postupuje dodavateli své nároky z pojistné smlouvy na pojistné plnění až do okamžiku uspokojení veškerých pohledávek dodavatele vůči zákazníkovi.

8.7 Pro případ, že zákazník dodané smluvní výrobky prodá v řádném obchodním styku třetí osobě, postupuje zákazník dodavateli již nyní pohledávky, které mu z dalšího prodeje vůči této třetí osobě (odběrateli, kupujícímu) vzniknou, ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH), a to nezávisle na tom, zda prodal dodané smluvní výrobky nezpracované nebo zpracované. Zákazník je však i nadále oprávněn vymáhat tyto pohledávky od svých odběratelů/kupujících, aniž by tím bylo dotčeno oprávnění společnosti Hurco inkasovat pohledávky z vlastní iniciativy. Hurco se však zavazuje od inkasa pohledávek upustit, bude-li zákazník řádně plnit své platební povinnosti ze svých ostatních tržeb, neocitne se v prodlení s platbou, nezastaví platby nebo proti němu nebude podán insolvenční návrh. Nastane-li některý z případě uvedených v předchozí větě, může Hurco požadovat, aby mu zákazník předal jména dlužníků, poskytl veškeré informace a podklady nezbytné k vymáhání pohledávek a dlužníky (odběratele/kupující) informoval, že pohledávky byly postoupeny společnosti Hurco.

8.8 Zpracování nebo přetvoření dodaných smluvních výrobků provádí zákazník zásadně pro dodavatele - společnost Hurco. Budou-li dodané smluvní výrobky zpracovány s jinými přidanými předměty, které dodavateli nepatří, nabývá dodavatel spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty dodaných smluvních výrobků a hodnoty přidaných předmětů v okamžiku zpracování. V ostatním platí pro novou věc vzniklou zpracováním totéž jako pro dodané vyhrazené zboží.

9. Zpracování dat

9.1 Zpracování objednávek probíhá v rámci koncernu Hurco za pomoci automatického zpracování dat. Zákazník tímto uděluje výslovný souhlas se zpracováním údajů, které poskytne dodavateli na základě obchodního vztahu a které jsou nezbytné k vyřízení objednávky. Dále zákazník uděluje svůj souhlas, aby údaje poskytnuté dodavateli na základě obchodního vztahu byly použity k obchodním účelům rovněž v rámci koncernu Hurco při dodržení ustanovení německého zákona o ochraně osobních údajů.

9.2 Za účelem prověření bonity zákazníka si dodavatel vyhrazuje právo vyžádat si u informační služby pro ochranu věřitele nebo jiného podobného institutu informace o úvěruhodnosti zákazníka a rovněž zde ohlásit případné porušení smlouvy zákazníkem, které bude mít za následek například platební upomínku při nezaplacení nesporných pohledávek, exekuční výměr nebo jiné prozatímní opatření z titulu exekuce. Informační služba poskytne vyžádané údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné k hájení oprávněných zájmů dodavatele a nebudou tím poškozeny základní zájmy zákazníka zasluhující ochrany. V každém případě však musí dodavatel dodržovat příslušná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

10. Poskytnutí záruky

10.1 Dodavatel poskytne zákazníkovi zákonnou záruku, že předmět dodávky nevykazuje podstatné vady a je vhodný k účelu stanovenému ve smlouvě, resp. k účelu, který je pro předmět tohoto typu obvyklý. Další nároky zákazníka jsou vyloučeny. Smluvní strany jsou si vědomy, že vzhledem ke stavu techniky nelze vyloučit za všech okolností a v jakýchkoli vnějších podmínkách případné chyby software. Smluvní strany jsou proto zajedno, že drobné vady předmětu dodávky nezakládají nárok na záruční plnění; drobnými vadami se rozumí především vady, které nijak výrazně neovlivní použitelnost a funkčnost předmětu dodávky. Kromě toho se sjednává, že odstranění vad předmětu dodávky nelze považovat za uznání právního závazku ze strany dodavatele a záruční doba tedy nezačíná běžet znovu od začátku.

10.2 Záruka se nevztahuje na vady a škody způsobené provozním a běžným fyzickým opotřebením, neodborným použitím, nesprávnou obsluhu a nepřípustným zásahem zákazníka, připojením stroje na proud nesprávného druhu nebo o nesprávném napětí či připojení na nevhodný zdroj, dále na vady a škody následkem požáru, výbuchu, úderu blesku, přepětí v síti, vlhkosti apod. Zákazník pozbývá nároků ze záruky i tehdy, odstraní-li sériové číslo, typový štítek nebo podobné označení stroje, resp. znemožní jeho čitelnost a/nebo provede či nechá provést opravu nebo jiný zásah.

10.3 Zjevné vady musí zákazník reklamovat písemně, a to ihned (tj. bez bezdůvodného prodlení), avšak nejpozději do jednoho týdne po přijetí dodávky. Pro skryté vady platí zákonná ustanovení. Promlřecí lhůta pro nároky ze záruky je jeden rok od předání předmětu dodávky zákazníkovi bez ohledu na to, kdy bude předmět dodávky uveden do provozu.

10.4 V případě reklamace vady je dodavatel povinen provést náhradní plnění, a to dle vlastního uvážení opravou nebo dodáním nové věci. Nahrazené díly se stávají vlastnictvím dodavatele. Převeze-li zákazník předmět dodávky nebo jeho část na jiné místo nežli dohodnuté místo instalace předmětu dodávky, ponese zákazník připadající vícenáklady, které dodavateli vzniknou, např. zvýšené cestovní náklady.

Jedná-li se o náhradní plnění v zahraničí, převezme dodavatel připadající náklady na přepravu a cestovní náklady pouze na území Německa až po státní hranice. Bude-li náhradní plnění dodavatele dvakrát za sebou neúspěšné, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě drobných vad je však odstoupení od smlouvy vyloučeno (viz rovněž bod 10.1).

10.5 Je-li předmětem dodávky použitý stroj, vztahuje se záruka pouze na zjevné vady; jiné než zjevné vady jsou ze záruky vyloučeny.

10.6 Při neoprávněné reklamaci zákazníka je dodavatel oprávněn vyúčtovat zákazníkovi veškeré náklady na posouzení předmětu dodávky, zda skutečně vykazuje reklamovanou vadu.

10.7 Uplatní-li zákazník oprávněně nároky ze záruky a v rámci záručního plnění vrátí předmět dodávky dodavateli, je povinen zaplatit za používání předmětu dodávky paušální poplatek ve výši 0,05% prodejní ceny netto za každý započatý den, kdy se předmět dodávky nacházel v jeho držení.

10.8 Dokud dodavatel písemně neuzná oprávněnost reklamace vad, není zákazník oprávněn započítat své nároky na pohledávky dodavatele na zaplacení kupní ceny ani uplatnit zadržovací právo.

11. Ostatní nároky na náhradu škody

11.1 Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky výslovně jinak, jsou nároky zákazníka na náhradu škody z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. Především nenese dodavatel odpovědnost za ztrátu dat, ušlý zisk či jiné majetkové škody zákazníka.

11.2 Za škody, které nevzniknou na samotném předmětu dodávky, odpovídá dodavatel bez ohledu na právní důvod pouze v následujících případech:

  • škody následkem úmyslného jednání dodavatele a/nebo jeho pověřenců,
  • škody následkem hrubé nedbalosti dodavatele a/nebo jeho pověřenců,
  • škody na zdraví a životě osob následkem zaviněného jednání dodavatele a/nebo jeho pověřenců,
  • škody následkem vad, které dodavatel lstivě zamlčí nebo výslovně potvrdí jejich neexistenci,
  • škody následkem zaviněného porušení smluvních povinností.

11.3 Je-li odpovědnost dodavatele za škody vyloučena nebo omezena, platí totéž i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pověřenců společnosti Hurco.

11.4 U věcných škod je odpovědnost dodavatele omezena na výši krycí částky, na kterou dodavatel uzavřel pojištění odpovědnosti za výrobek. Na žádost zákazníka je dodavatel povinen sdělit výši krycí částky pro jednotlivý předmět dodávky.

V ostatním je odpovědnost dodavatele omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy typickou pro daný typ smlouvy.

11.5 Veškeré nároky na náhradu škody z jakéhokoli právního důvodu a bez ohledu na zavinění se promlčují uplynutím 12 měsíců od předání předmětu dodávky zákazníkovi.

12. Průmyslová ochranná práva/autorská práva

12.1 Podnikový (operační) software: Zákazník si je vědom, že na poskytnutém software nabývá pouze časově neomezenou nepřenosnou licenci, kterou může dodavatel kdykoli odvolat, bude-li zákazník software používat k jinému nežli smluvnímu účelu, kopírovat, pozměňovat nebo jej poskytne řetím osobám.

Jsou-li smluvní výrobky určeny k dalšímu prodeji, je zákazník povinen zajistit, aby i kupující bezvýhradně dodržoval uvedené licenční podmínky. Jakékoli porušení licenčních podmínek musí zákazník neprodleně oznámit dodavateli.

12.2 Zákazník nesmí odstranit, změnit, zakrýt nebo jiným způsobem znemožnit čitelnost log a štítků umístěných na předmětu dodávky odkazujících na autorská, známková nebo jiná ochranná práva. Zákazník je oprávněn nechat si přeložit dokumentaci přiloženou k předmětu dodávky pro vlastní potřebu pouze s předchozím souhlasem dodavatele.

12.3 Hurco si vyhrazuje vlastnická a autorská práva k podnikovému software, vzorkům, výkresům, výpočtům, kalkulacím (v tištěné i digitální podobě) a jiným hmotným i nehmotným statkům; zákazník není oprávněn zpřístupnit tyto statky třetím osobám. Na druhé straně se Hurco zavazuje, že bez souhlasu zákazníka neposkytne třetím osobám žádné informace a podklady, které zákazník označí za důvěrné.

13. Export a reexport

13.1 Dodávky strojů a technického know-how společností Hurco se řídí aktuálně platným nařízením EU o vývozu duálního zboží, které vychází ze zákona o vnějších hospodářských vtazích (Außenwirtschaftsgesetz – AWG), nařízení o provádění vnějších hospodářských vztahů (Außenwirtschaftsverordnung – AWV) a vývozních podmínek USA. Předmět dodávky je určen k setrvání a použití v zemi dodání sjednané se zákazníkem. Při reexportu předmětu dodávky je zákazník povinen dodržet vývozní podmínky platné v příslušné cílové zemi, Evropské unii a USA. Reexport předmětu dodávky v rozporu s uvedenými vývozními podmínkami je zakázán.

13.2 Zákazník je povinen informovat se z vlastí iniciativy na příslušných místech (u Spolkového úřadu pro vývoz, 65760 Eschborn/Taunus, resp. US-Department of Commerce, Office of Export Administration, Washington D. C. 20230) o platných vyhláškách a nařízeních. Bez ohledu na to, zda zákazník stanoví místo určení dodávky, musí si na vlastní odpovědnost obstarat u příslušného úřadu pro vnější hospodářské vztahy nezbytná povolení, nežli předmět dodávky vyveze. V tomto ohledu nemá dodavatel ani informační povinnost ani nepřebírá odpovědnost, že předmět dodávky splňuje příslušné vývozní podmínky. Zákazník není oprávněn požadovat, aby dodavatel upravil předmět dodávky tak, aby splňoval příslušné vývozní podmínky.

13.3 Přenechá-li zákazník předmět dodávky až již s vědomím nebo bez vědomí dodavatele třetí osobě, musí současně zajistit, aby tato osoba dodržovala podmínky vývozního povolení. Při nedodržení podmínek vývozního povolení nese zákazník plnou odpovědnost.

13.4 Zákazník není bez předchozího povolení příslušného úřadu oprávněn vyvézt předmět dodávky přímo nebo nepřímo do zemí, které podléhají hospodářskému embargu ze strany USA ani jej dodat fyzickým nebo právnickým osobám v těchto zemích či fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou vedeny v seznamu nežádoucích osob v USA, Evropské unii nebo v cílové zemi (např.„Specifically Designated Nationals and Blocked Persons“, „Entity List“, „Denied Persons List“). Rovněž je zakázáno dodat předmět dodávky fyzickým nebo právnickým osobám, které se jakýmkoli způsobem podílí nebo podporují vývoj, výrobu nebo použití chemických, biologických a nukleárních zbraní hromadného ničení.

14. Daň z nabytí majetku/daň z přidané hodnoty při dovozu

Zákazník se sídlem mimo území Německa musí při nabytí předmětu dodávky dodržet ustanovení příslušných předpisů o dani z nabytí majetku/dani z přidané hodnoty při dovozu platných v hospodářském prostoru, v němž má zákazník své sídlo, především musí bez vyzvání sdělit své daňové číslo a poskytnout nezbytné informace. Nesplní-li zákazník tuto povinnost, ponese veškeré náklady tím vzniklé včetně náhrady škody.

15. Cena náhradních dílů, předzásobení náhradními díly

Ceny náhradních dílů jsou skladové ceny ze skladu Pliening a nezahrnují obal, přepravní, resp. zasilatelské náklady a montáž.

16. Uplatnitelné právo, místo plnění, příslušný soud

16.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky podléhají právu Spolkové republiky Německo. Tzv. Vídeňská dohoda - úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (UNCITRAL) se neuplatní.

16.2 Místem plnění a místem příslušnosti soudu je Mnichov, nicméně je dodavatel oprávněn zažalovat zákazníka u jakéhokoli jiného věcně příslušného soudu.

16.3 Bude-li některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ač jíž z jakéhokoli důvodu neplatné, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neplatného ustanovení nastupuje takové platné ustanovení, které bude splňovat hospodářský nebo právní účel neplatného ustanovení.